ОБЩИ УСЛОВИЯ за туристическо пътуване на „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД, касаещи ТУРОПЕРАТОР/ТУРАГЕНТ И КЛИЕНТ/ПОТРЕБИТЕЛ

 1. Резервации, промени, анулации
 • Резервация за пътуване по програмите на „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД можете да направите лично, по телефон, факс или електронна поща в бюрото за продажби на фирмата или чрез упълномощените от нея агенции.
 • Резервацията се счита за валидна след попълване на бланка за резервация от КЛИЕНТА, потвърждение на резервацията от ИНТЕРВАЛИ и заплащане на депозит от КЛИЕНТА.
 • В случаите, когато резервацията е направена в туристическа агенция, всички въпроси, свързани с пътуването, се уреждат само чрез нея.
 • При подаване на заявка за туристически услуги, КЛИЕНТЪТ трябва да предостави личните си данни и да заплати депозит в размер на 30% от стойността на заявените услуги за всяко лице на възраст над 2 г., ако тя е подадена повече от 14 дни преди датата на заминаването за пътувания в страната (21 дни за пътувания в чужбина), или пълната стойност, ако до деня на заминаването остават по-малко от 14 (21) дни. Информацията, предоставяна в офисите на ТУРОПЕРАТОРЪТ е актуална и валидна, а не тази, която може да бъде почерпена от други информационни източници(интернет, рекламни брошури, и т.н.).
 • След потвърждаване на резервацията, между КЛИЕНТА и „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД съществува договор и условията са задължителни и за двете страни. Лицето, което е подало заявката, гарантира пред „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД плащането на дължимата сума от свое име и от името и със съгласието на всички други лица, вписани в заявката.
 • Плащанията към „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД могат да бъдат направени в брой или по банков път по фирмените сметки на „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД. Извършеното плащане се удостоверява с надлежно оформен документ.
 • Ако КЛИЕНТЪТ желае да направи промени във вече потвърдена резервация, необходимо е „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД да бъде уведомена незабавно, за да окаже максимално съдействие. 1.8. При извършване на промени в направената резервация се заплаща такса в размер на 10.00 лева. Промени, включващи изменение на датата на заминаване, курорта и/или хотела, както и всички имена в резервацията, се смятат за анулация и нова резервация. В този случай се заплащат посочените по-долу такси за анулация.
 • Ако КЛИЕНТЪТ желае да анулира вече потвърдена резервация, това трябва да бъде направено писмено и лично от този, който е подписал заявката за услуги. В този случай от заплатената от КЛИЕНТА сума се удържат следните такси за анулация:

Дни преди дата на заминаване за пътувания                               Неустойка

в чужбина                          в страната                                     Такса за анулация

повече от 30 дни;             повече от 30 дни                         без такси

30 – 15 дни;                         30 – 15 дни                                      30 % от депозита

15 – 7 дни;                           15 – 7 дни                                       70 % от депозита

по-малко от 7 дни        по-малко от 7 дни                          100 % от общата сума

 1. Задължения на „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД към КЛИЕНТА
 • В случай, че КЛИЕНТЪТ желае да му бъдат предоставени допълнителни услуги, които не са включени в програмите на „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД, или има специфични изисквания по отношение на настаняването, храната или други, необходимо е това да бъде отбелязано в бланката за резервация. „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД ще положи всички усилия да изпълни желанията на КЛИЕНТА, но не може безусловно да гарантира изпълнението на тези желания.
 • В случай, че обстоятелства извън контрола на „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД доведат до анулация на резервация на КЛИЕНТА, „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД ще положи всички усилия да предложи подходяща и приемлива алтернатива. Ако предложенията са неприемливи за КЛИЕНТА, „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД се задължава да възстанови в пълен размер заплатените от КЛИЕНТА суми, което се счита за доброволно и окончателно уреждане на въпроса.
 • „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД си запазва си правото да внесе малки промени в пътуването, ако обстоятелства извън контрола на „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД наложат това. В изключителни случаи може да се наложат и по-съществени промени, като например смяна на курорта, настаняване в база от по-ниска категория или промяна в датите на пътуването. Във всеки такъв случай КЛИЕНТА ще бъде незабавно уведомен и ще може да избере между следните алтернативи: а) да приеме налагащите се изменения; б) да закупи друго пътуване от „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД; в) да анулира пътуването.
 • „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД не носи отговорност пред КЛИЕНТА в случай на отменяне, забавяне или промяна на сроковете и условията на пътуването, които са извън контрола на „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД, като: забавяне или отмяна на самолетни полети по технически или метеорологични причини, форсмажорни или независещи от ТУРОПЕРАТОРЪТ обстоятелства по време на пътуване се считат: влошени метеорологични условия; усложнена обстановка на пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, технически проблем или авария с превозното средство непосредствено преди пътуване или по време на пътуване и други изключителни обстоятелства. Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при изпълнение на техните задължения, недопускане от страна на гранични и митнически служби КЛИЕНТА да напусне България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени лични документи или извършени правонарушения.
 • „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД не носи отговорност и не възстановява суми за изцяло или частично непроведени пътувания поради неявяване на КЛИЕНТА на определените за отпътуване място и време.
 • В случай, че по време на организирано от „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД пътуване КЛИЕНТ на „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД нанесе телесни повреди или причини имуществени щети на контрагенти на „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД, на техния персонал или на трети лица, всички възникнали в резултат на това разходи са за сметка на виновното лице. Поведение: Когато приемете да участвате в организирано пътуване с група, вие се съгласявате да се съобразявате с решенията на водача на групата. От всички пътници се очаква да имат подходящо поведение спрямо останалите пътници и персонала, с които са в контакт по време на пътуването. Агенцията си запазва правото да прекъсне пътуването на турист, който с поведението си предизвиква раздразнение, проблеми или щети на останалите пътници, персонала или обектите. В този случай ние ще изискаме туристът да напусне групата на първото възможно място, без да носим никаква отговорност или финансова компенсация, свързана с неговото прибиране или неизползваната част от туристическата програма.
 • „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД не носи отговорност за настъпили по време на предоставянето на потвърдени от „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД услуги смърт, телесни повреди или заболяване на лицата, включени в резервацията, освен в случаите, когато причина за това са небрежни действия на служители на „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД при изпълнение на служебните им задължения.
 1. Застраховки
 • „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД осигурява за КЛИЕНТА туристическа застраховка “Медицински разходи при пътуване”, която влиза в сила от определения ден и място на тръгване до деня на завръщане.
 • По искане на КЛИЕНТА „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД може да предостави и сключи и допълнителна индивидуална застраховка за сметка на КЛИЕНТА.
 • По силата на чл. 42 от Закона за туризма „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД има валидна застраховка “Туроператорска отговорност”.
 1. Рекламации
 • Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените от КЛИЕНТА услуги, трябва да бъдат предявени на място пред представителите на „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД или пред съответната обслужваща фирма с оглед отстраняване на слабостите. Ако това се окаже невъзможно, КЛИЕНТЪТ трябва да изиска от представителите на „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД съставяне на протокол и в срок от 7 дни след завръщането си да представи писмена рекламация в бюрата на „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД или в съответната туристическа агенция. „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД се задължава, след извършване на необходимите проверки, да предостави писмено становище в срок от 30 дни от датата на постъпване на рекламацията.
 • Възстановяване на суми за услуги, неизползвани изцяло или частично по вина на „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД или на контрагенти на „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД, се извършва само срещу представяне на издадените от „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД или агенти на „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД потвърдителни документи (билети, ваучери и др.) със съответно нанесени и заверени от представителите на „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД поправки или анулации.
 • Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично по вина на КЛИЕНТА услуги не се възстановяват.
 • Всички спорни въпроси във връзка с настоящия договор, по който двете страни не постигнат съгласие ще се решават в съответствие със законодателството на Република България.
 1. Допълнителни условия за пътуване в чужбина
  • Организираните от „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД пътувания са единствено с цел туризъм, освен ако в рекламните и/или писмените материали изрично не е посочено друго. Поради това, „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД не поема отговорност за каквито и да било разходи, възникнали в резултат на използване на програмите с цел емиграция или бизнес.
  • При поискване от КЛИЕНТА и в съответствие с изискванията на консулската служба, „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД ще подготвя и внася документите на КЛИЕНТА в съответното консулство. В този случай КЛИЕНТЪТ е длъжен да предостави на „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД изискваните от съответното консулство документи и да заплати таксите за разглеждане на документите и издаване на виза към консулството. Непредоставяне, представяне на непълни или нередовни документи, неплащане на такси и не се явява в посолство за лично интервю, ако такова е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на КЛИЕНТА. Издаването на визи е в компетенциите единствено на посолството на съответната държава и не се гарантира от „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД. При отказ за издаване на виза заплатената от КЛИЕНТА такса за разглеждане на документите за виза и издаване на виза не се възстановява.
  • Осигуряването на валиден задграничен паспорт и всички други документи, изисквани от законодателството на съответната държава, е задължение на КЛИЕНТА. „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД не може да поема отговорност за принудителни анулации на пътувания поради нередовни, неправилно попълнени или липсващи документи.
  • При пътуване в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, КЛИЕНТЪТ е длъжен да премине профилактика съгласно международните медицински изисквания.
  • Всички разходи за административни такси, допълнителен престой, транспорт и други, възникнали в резултат на загубване или унищожаване на задграничен паспорт по време на пътувания в чужбина са за сметка на съответния турист.
  • Ако при пътувания в чужбина КЛИЕНТ е лице, ненавършило 18 години и не придружавано от двамата си законни родители, то трябва да предостави нотариално заверена декларация за съгласие за пътуването му от двамата родители; в случай, че пътува само с един от родителите, необходимо е наличието на декларация за съгласие от втория родител.
 2. Други условия
  • Горните условия са валидни за всички организирани от „ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД пътувания, освен когато в издадените рекламни и/или писмените материали не е посочено друго.